Materiały

Warsztaty: Planowanie przestrzenne w procesie przygotowania SUMP

W dniach 29-30 marca 2021 roku odbyło się kolejne webinarium dedykowane Odbiorcom Pilotażu. Spotkanie poświęcone było tematowi planowania przestrzennego w procesie przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Podczas sesji plenarnej wystąpili:

– Michał Babicki, Doradca z zakresu planowania miejskiego i przestrzennego, konsorcjum IMS i Wolański,
– Anna Sokołowska, ekspertka w zakresie urbanistyki, architektury i rewitalizacji,
– dr Michał Wolański, Kierownik Projektu, konsorcjum IMS i Wolański.

Prezentacje z wystąpień dostępne są poniżej:

 1. Wstęp, cel warsztatów
 2. Miastotwórcza rola transportu
 3. Planowanie przestrzenne jako element SUMP
 4. Mobilność a planowanie miejscowe
 5. Ciągłość planistyczna – zagrożenie czy szansa dla SUMP
 6. Podsumowanie i następne kroki w projekcie

Przeprowadzono również ćwiczenia warsztatowe w podgrupach z wykorzystaniem wirtualnej tablicy umożliwiającej współpracę online. Uczestnicy zajmowali się kwestiami projektowania urbanistycznego w praktyce, m.in.: zapisem planistycznym, modelami funkcjonalno-przestrzennymi i planowaniem lokalnym.

Zapis części plenarnej Webinarium dostępny jest poniżej:

Warsztaty: Definiowania i oceny scenariuszy SUMP – Budowa logiki zmiany / interwencji

24 lutego 2021 roku odbyły się  warsztaty dla Odbiorców Pilotażu. Tematem przewodnim prelekcji była kwestia definiowania i oceny scenariuszy w Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz aspekty dotyczące budowy logiki zmiany.

Podczas sesji plenarnej wystąpili:

– Mateusz Zaremba, ekspert ds. współpracy międzysamorządowej, konsorcjum IMS i Wolański
– Patrizia Fagiani, Joseba Izquierdo, Urban Transport Specialist, Inicjatywa JASPERS
Joseba Izquierdo, Transport Engineer, Inicjatywa JASPERS
– dr Michał Wolański, Kierownik Projektu, konsorcjum IMS i Wolański

Prezentacje z wystąpień dostępne są poniżej:

 1. Rola strategii w organizacji
 2. Działania w ramach SUMP rozumiane jako realizacja strategii transportowych – perspektywa JASPERS
 3. Cele, środki i budowa kompleksowych scenariuszy w SUMP
 4. Metodyka wyboru scenariuszy
 5. Podsumowanie i następne kroki w projekcie

Przeprowadzono również w podgrupach ćwiczenia warsztatowe w formie gry strategicznej. Uczestnicy pracowali nad wypracowaniem wizji strategicznych, definiowaniem celów i budową kompleksowych scenariuszy zmiany dla trzech hipotetycznych obszarów funkcjonalnych.

Zapis części plenarnej Warsztatów dostępny jest poniżej:

Warsztaty: SUMP w systemie planowania polityki rozwoju na nową perspektywę finansową

21 stycznia 2021 roku odbyły się Warsztaty dla Uczestników Pilotażu dotyczące miejsca SUMP w systemie planowania polityki rozwoju na nową perspektywę finansową.

W czasie webinarium wystąpili:

– Mirosław Dybowski, DG Regio, Komisja Europejska
“Dlaczego potrzebujemy SUMP-ów?”
Komunikacji Komisji Europejskiej – Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju

– Michał Babicki, Sekretarz Projektu, konsorcjum IMS i Wolański
“Jak sprawić, że SUMP będzie SUMPem?”

– mec. Jakub Szlachetko, Szlachetko prawnicy & urbaniści
“Jak przyjmować SUMP w partnerstwie samorządowym?”

– Michał Babicki, Sekretarz Projektu, konsorcjum IMS i Wolański
“Co można integrować w procesie przygotowania SUMP i strategii ponadlokalnej?”

– Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Dyrektor Biura ZIT WrOF, Urząd Miasta Wrocławia
“Elementy zarządzania projektem opracowania Planu Zrónoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (SUMP) i jego relacje ze Strategią Rozwoju Ponadlokalnego”

– dr Michał Wolański, Kierownik Projektu, konsorcjum IMS i Wolański
“Podsumowanie, specyfika wsparcia odbiorców w zintegrowanym procesie”

Przeprowadzono też dyskusję panelową ekspertów “Wzajemne relacje SUMPów i innych dokumentów” wraz z sesją pytań i odpowiedzi, w której wzięli udział:
– Michał Glaser – Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot,
– Magdalena Wdowiak-Urbańczyk – Urząd Miasta Wrocławia,
– Małgorzata Kubiszewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
– Mirosław Dybowski – Komisja Europejska,
– dr Michał Wolański – konsorcjum IMS i Wolański,
– Michał Babicki – konsorcjum IMS i Wolański.

Strategia Ponadlokalna – pismo do MFiPR
Strategia Ponadlokalna – odpowiedź MFiPR

Pełne nagranie Warsztatów  udostępniono poniżej:

Warsztaty: Skuteczna partycypacja społeczna w SUMP

W dniach 14 i 16 grudnia odbyły się Warsztaty dla Uczestników Pilotażu dotyczące Skutecznej partycypacji społecznej w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Moderatorami warsztatów były panie Joanna Stefańska oraz Anna Wieczorek z ThinkTankMiasto.pl.

 1. Wstęp do partycypacji społecznej
 2. Cele i produkty partycypacji
 3. Prowadzenie procesu konsultacji
 4. Problemy w procesach partycypacyjnych

Podczas sesji plenarnych uczestnicy mogli zapoznać się podstawowymi zasadami i rolą partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania SUMP, poznać różnice pomiędzy partycypacją a badaniami oraz korzyści wynikające z włączenia poszczególnych grup w ten proces. W czasie sesji warsztatowej uczestnicy w podgrupach aktywnie pracowali m.in. nad doborem rodzaju procesu partycypacyjnego do specyficznego zadania w SUMP, opisaniem celów działań partycypacyjnych z uwzględnieniem różnych interesariuszy oraz omawiali wyzwania partycypacji online.

Nagranie z Warsztatów zostało udostępnione poniżej:

Warsztaty: Konkretyzacja metodyki analitycznej SUMP

W dniach 30 listopada – 1 grudnia odbyły się Warsztaty dla Uczestników Pilotażu dotyczące zagadnień związanych z metodyką analityczną SUMP.

W czasie części plenarnej webinarium wystąpili:

– dr Michał Wolański, Kierownik Projektu wsparcia SUMP, konsorcjum IMS i Wolański

– Mateusz Zaremba, ekspert ds. współpracy międzysamorządowej, konsorcjum IMS i Wolański

Pobierz prezentacje wygłoszone w czasie części plenarnej:

 1. Od 12 kroków planowania zrównoważonej mobilności miejskiej do metodyki konkretnego SUMP
 2. Specyfika najważniejszych metod SUMP w pigułce – z uwzględnieniem wyzwań pandemii
 3. Przykłady doboru metodyki do konkretnych wyzwań zrównoważonej mobilności wynikających ze scopingu
 4. Następne kroki w projekcie – podsumowanie

Przeprowadzono również pracę warsztatową w podgrupach. Uczestnicy pracowali nad zidentyfikowaniem kluczowych wyzwań SUMP w odniesieniu do specyfiki reprezentowanych przez siebie ośrodków jak również odpowiednim doborem metodyki analiz w różnych fazach realizacji SUMP.

Nagranie z Warsztatów udostępniono poniżej:

Warsztaty: Współpraca międzysamorządowa w zakresie organizacji transportu publicznego

23 października 2020 roku odbyły się Warsztaty dla Uczestników Pilotażu dotyczące współpracy międzysamorządowej w zakresie organizacji transportu publicznego.

W czasie webinarium wystąpili:

– dr Michał Wolański, Kierownik Projektu wsparcia SUMP, konsorcjum IMS i Wolański “Zróżnicowanie modeli i studia sukcesów integracji taryfowej w Europie oraz wnioski dla Polski”

– Marcin Gromadzki, Doradca Kluczowy z zakresu planowania transportu, konsorcjum IMS i Wolański “Systematyka modeli i możliwości prawne współpracy międzysamorządowej w zakresie organizacji transportu publicznego w Polsce” “Czynniki sukcesu współpracy międzysamorządowej w zakresie organizacji transportu publicznego w Polsce”

– Elżbieta Nowak, Naczelnik wydziału Zarządzania Produktem, Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. “Integracja taryfowa ŁKA z innymi środkami transportu w aglomeracji łódzkiej”

– Paweł Rydzyński, Szef biura współpracy z klientem, Innobaltica sp. z o.o. “Projekt FALA, jako nowoczesne myślenie o poborze opłat za przejazd w skali całego województwa”

– Seweryn Kobiela, Dyrektor biura, Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny “Studium przypadku: Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – związek powiatowo-gminny, jako forma rozwoju transportu publicznego na obszarze funkcjonalnym”

– Zbigniew Rusak, Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego, Starostwo Poznańskie “Studium przypadku: Aktualne zaawansowanie prac nad utworzeniem regionalnego, powiatowo-gminnego związku transportowego w Poznaniu”

Przeprowadzono również dyskusję panelową oraz sesję pytań i odpowiedzi. Pełne nagranie Warsztatów  udostępniono poniżej:

Warsztaty: Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko SUMP (SOOŚ)

30 września 2020 roku odbyły się Warsztaty dla Uczestników Pilotażu dotyczące procesu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, wykonywanej do przygotowywanego SUMP.

W czasie webinarium wystąpili:

– dr Michał Wolański, kierownik projektu wsparcia SUMP, konsorcjum IMS i Wolański
“Redukcja wpływu mobilności na środowisko i klimat jako jeden z głównych celów SUMP”

– dr inż. Urszula A. Rzeszot, Monika Hardej, eksperci ds. ochrony środowiska, Inicjatywa JASPERS
“Rola SOOŚ w przygotowaniu SUMP”

– Joanna Przybyś, Departament OOŚ, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
“SOOŚ – kwalifikacja projektów dokumentów do procedury”

– dr inż. Jacek Seweryński, ekspert ds. ochrony środowiska, konsorcjum IMS i Wolański
“Metodyka SOOŚ SUMP zgodnie z Podręcznikiem do SOOŚ dla Polityki Spójności”

Przeprowadzono również dyskusję panelową oraz sesję pytań i odpowiedzi.
Pełne nagranie Warsztatów oraz materiały źródłowe udostępniono poniżej:

Podręcznik do Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko dla polityki spójności na lata 2007-2013

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, RDOŚ Poznań, Polska 2012

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Generyczny OPZ na SUMP

Pierwsza wersja generycznego OPZ została zaprezentowana na Warsztatach dla Uczestników Pilotażu w dniu 29 czerwca 2020 roku. Dokument ma charakter roboczy do wykorzystania przez Odbiorców wsparcia i może podlegać dalszym zmianom w toku realizacji Projektu:

Generyczny Opis Przedmiotu Zamówienia oraz elementy SIWZ na opracowanie SUMP (wersja 1.5)

Prezentacja z Warszatów dotyczących udzielania zamówienia publicznego na SUMP w oparciu o generyczny OPZ (29 czerwca 2020 r.)

Prezentacja wstępna
Projekt POIiŚ SUMP
Materiały Komisji Europejskiej
Newsletter
Aby regularnie otrzymywać informacje o projekcie i przygotowanych w jego ramach materiałach, prosimy wprowadzić adres e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji o projekcie SUMP oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Wolański sp. z o.o., z siedzibą w 00-193 Warszawa, ul. Stawki 8/7, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.